ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Асоциация за кариерно развитие и обучение е партньор във „Възможности за доброволчество“. Проектът има за цел да развие капацитета на организаторите и на партньорите (по-специално: младежки работници, координатори на доброволци, надзорници и наставници) в разработването и осигуряването на по-добро качество в рамките на европейските програми за доброволчество. Фокусът пада главно върху въпроси като: насърчаване на възможностите за доброволческа дейност на местно и международно равнище; развиване на силни и устойчиви партньорства; управлението и наставничеството на доброволците; осигуряване на по-голямо въздействие на доброволческите проекти (както за доброволците, така и за общностите, в които работят).

За да се постигне целта и да се гарантира, че тя е устойчива, предложеният проект – Възможности за доброволчество – е разделен на два отделни етапа.

– Събитие за създаване на контакти за координатори и надзорници, което се проведе в Уорчестър, Великобритания между 20 и 26 юни 2019 г.

– Обучителен курс „Осигуряване на качество на доброволческите проекти“ за ментори.

Координатор на проекта е Consilium Development and Training.

.

VO4
VO3
VO2
VO1