ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК

Проектът е координиран от MAGENTAConsultoría Projects, S.L.U. Основна цел на проекта е младежки работници от различни страни и култури да придобият знания и компетентности за прилагане на специална методика на терапия с кучета за преодоляване на социалното изключване. Освен приложението на методите в дейностите за социално включване на младежи в риск, проектът цели и създаването на възможности за придобиване на нова професия за млади хора в риск от социално изключване чрез споделяне на придобитите знания и умения.

2
3
1
4