МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ И УМЕНИЯТА В 21 ВЕК

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ И УМЕНИЯТА В 21 ВЕК

Основната цел на проекта е да насърчи и подпомогне обучението по медийна грамотност в България във формалните и неформалните образователни институции.  Проектът въвежда обучителен курс по медийна грамотност на основата на  MediaLit Kit™,  разработен от Център за медийна грамотност, САЩ, провеждаме три еднодневни обучения за учители в средните училища и активисти в младежки неправителствени организации.

Проектът представя философията ОВЛАСТЯВАНЕ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ въведена от Центъра за медийна грамотност. Тази философия обединява три взаимосвързани концепции:

В глобалния медиен свят медийната грамотност е обучение за цял живот.

В продължение на 500 години, от изобретяване на наборния шрифт, ние ценим умението да четем и пишем като основни средства за комуникация и разбиране на историята, културните традиции, политическата и социалната философия и актуалните новини.

Съвременната грамотност трябва да гарантира, че индивидите могат да участват пълноценно като ангажирани граждани в обществото. Днес семейството, училището и всички обществени институции си поделят отговорността да подготвят младите хора за живот и учене в глобалната култура, свързана с мултимедия и повлияна от мощни образи, думи и звуци.

Сърцевината на медийната грамотност е информираното изследване.

Чрез четиристепенен процес на Информиране-Анализ-Разсъждение- Действие, медийната грамотност помага на младите хора да придобият овластяващ набор от навигационни умения, които включват способността да:

  • Получават информация от различни източници;
  • Анализират  и изследват как са “конструирани” медийните послания, били те печатни, вербални, визуални или мултимедийни;
  • Оценяват явните и скрити медийни послания в съответствие със своите етични, морални и/или демократични принципи;
  • Изразяват  или създават  свои собствени медийни съобщения чрез използване на различни медийни инструменти.

Медийната грамотност е алтернатива на цензурата, бойкота или обвиняването на медиите.

Като зачита свободата на словото, медийната грамотност не подкрепя партизанските действия или политическите гледни точки. Силата на медийната грамотност е в способността й да стимулира независимото мислене и да насърчава критичния анализ. Крайната цел на обучението по медийна грамотност е да даде възможност за разумни избори.

Приемайки тази философия, ние сме посветени на обучението по медийна грамотност като жизненоважно умение в 21 век.

С финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България.

9
102
103
104